Yn dilyn taith bysgota penwythnos ddiweddar ar draeth yr wyf wedi ymweld ag ef yn aml dros y blynyddoedd, fe wnes i fynd yn gorsiog yn eithaf gwael. Rwyf wedi taclo’r traeth hwn sawl gwaith dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a hwn oedd y tro cyntaf imi fynd i sefyllfa a allai fod wedi bod yn drychineb.

Ar ôl gadael pwysau'r teiar i lawr cyn gyrru i'r traeth, penderfynais gymryd llwybr ychydig yn wahanol a oedd yn agosach at linell y llanw. Roedd y llanw ar y ffordd i mewn ac roedd angen i mi fynd ar dir uwch cyn i fam natur ddangos i mi pwy oedd yn fos. Roedd gen i offer adfer sylfaenol gyda mi a oedd yn cynnwys strap cipio, dau ARB Traciau adfer Tred Pro a rhaw. Mae'r strap cipio yn achubwr bywyd pan gaiff ei ddal yn y math hwn o sefyllfa ond pan nad oes gennych unrhyw un i'ch tynnu allan yn dda mae'n eithaf diwerth. Fodd bynnag, fe wnaeth y Tred Pros fy helpu i gael y cerbyd uwchben llinell y llanw ar ôl cwpl o oriau o wneud rhywfaint o gynnydd araf iawn. Beth bynnag i ddod â stori hir yn fyr, gallai hyn fod wedi bod yn drychineb ac roedd y profiad newydd ailffocysu fy sylw ar ba mor bwysig yw bod yn barod wrth fynd i'r afael â thraethau. Felly dyma ychydig o awgrymiadau.

1. Pwysau Teiars

Yn gyntaf oll, cyn i chi fynd ar y traeth gwnewch yn siŵr eich bod chi'n lleihau pwysau'ch teiars, ydy mae'n dipyn o drafferth ond cewch eich synnu gan y gwahaniaeth y mae'n ei wneud. Mae cynyddu ôl troed eich cerbyd yn caniatáu ichi wneud cynnydd llawer gwell trwy wella tyniant wrth yrru ar y tywod. Os ewch yn sownd mae gennych hefyd siawns llawer gwell o fynd allan gyda llai o bwysau teiars. Felly pa mor bell ddylech chi leihau eich pwysau teiars hefyd? bydd yn rhaid i chi farnu'r sefyllfa yn dibynnu ar ba mor sownd ydych chi yn y tywod, cofiwch bob amser wrth fynd yn rhy isel fe allech chi fentro peidio â chael digon o bwysau i gadw'r glain ar yr olwyn ac o ganlyniad, gallai'r glain bicio oddi ar y olwyn.

2. Defnyddiwch Rhaw

Cliriwch y tywod o dan eich cerbyd
Defnyddiwch rhaw bob amser i glirio'r tywod oddi tan eich cerbyd ac o flaen eich teiars cyn ceisio mynd allan. Y peth olaf y mae'n rhaid i chi ymgiprys ag ef yw cael eich siasi yn sownd yn y tywod a chreu llusgo diangen. Mae'n ddigon drwg cael eich corsio heb orfod llusgo llwyth o dywod gyda chi wrth geisio mynd allan. Cyflymwch yn araf nes i chi afael yn y traciau a chynyddu cyflymiad os oes angen.

3. Traciau Adferiad

Yn ddelfrydol, dylech gael mynediad at bedwar trac, yn enwedig os ydych chi'n teithio ar eich pen eich hun, bydd un ar gyfer pob teiar yn helpu i atal teiars eraill rhag troelli a gwaethygu sefyllfa wael. Y traciau rydyn ni'n eu defnyddio yw'r ARB Tred Pros. Yn y sefyllfa hon pe bai gen i fwy na dau drac ar fwrdd y llong, byddai wedi ei gwneud hi'n llawer haws mynd allan, nid yw pawb eisiau cario 4 trac ond mae'n gwneud gwahaniaeth enfawr pan fyddant ar gael.

4. Cyflymiad

Pan fydd y cledrau yn eu lle a'ch bod wedi clirio'r tywod oddi tan eich cerbyd, peidiwch â chael eich temtio i gyflymu'n rhy galed oherwydd gall hyn boeri'ch traciau, achosi i'ch olwynion droelli yn y tywod a gwneud pethau'n waeth mewn gwirionedd. Hefyd, peidiwch â gadael i'ch olwynion droelli gormod ar eich traciau oherwydd gallwch chi niweidio'r dannedd ar eich traciau. Pan fyddwch chi'n symud mae angen i chi gyflymu, peidiwch â bod ofn rhoi digon o bedal iddo, momentwm yw eich ffrind wrth symud ar y tywod, nid ydych chi am fynd yn sownd eto trwy yrru'n rhy araf.

Mae hualau meddal bob amser yn ddefnyddiol i'w cael yng nghefn eich 4WD. Euro4x4parts mae ganddynt ystod eang o hualau meddal yn eu catalog gyda sgôr llwyth egwyl yn amrywio o 5000 KG i 26,000 KG

5. Amynedd

Cymerwch eich amser, mae'n well asesu'r sefyllfa bob amser a pheidiwch â thorri corneli wrth glirio tywod o dan eich cerbyd. Wrth gwrs, os yw'r llanw'n dod i mewn, mae'n amlwg na fydd amser ar eich ochr chi, ond byddwch yn ymwybodol, trwy beidio â rhoi'r cyfle gorau i chi'ch hun i fynd allan, y gallech chi fod yn sownd yn y pen draw, ac rydyn ni i gyd wedi gweld beth all ddigwydd.

1.DEFLATE EICH TIRES
2.CARRY SIOP
TRACAU 3.RECOVERY
4.MOMENTWM
5.PATIENCE

TERRAINS MUD VS Pob TERRAIN

Wel, yr ateb i hyn yw ei fod yn dibynnu mewn gwirionedd ar bwy rydych chi'n siarad â nhw…. y gwir yw i ni, rydym wedi cael mwy o faterion yn mynd yn sownd gan ddefnyddio tiroedd mwd nag yr ydym wedi'u cael yn defnyddio'r holl diroedd. Yn amlwg mae'r un peth yn berthnasol i deiars mwd a phob tir wrth fynd i'r afael â'r traeth, mae awyru i lawr yn allweddol gan y bydd yn cynyddu eich ôl troed. Bydd rhai arbenigwyr yn dweud wrthych y bydd patrymau mwy ymosodol tiroedd llaid yn gafael yn y tywod yn well ond ar yr anfantais, gallant hefyd greu gwrthiant cryf gan wneud pethau'n anoddach. Os oes gan eich cerbyd ddigon o marchnerth dywedwyd bod tir llaid yn gweithio'n well yn y tywod tra byddai cerbyd llai pwerus fel SUV yn well gan ddefnyddio'r holl diroedd. Mae'r rheithgor allan… ..