Ar gyfer podlediad y rhifyn hwn fe wnaethon ni ddal i fyny Ferran Revoltos, perchennog Navigattor, a datblygwr y Navigattor ystod o gynhyrchion Llywio GPS. Fe wnaethon ni gyfweld â Ferran am ei fywyd, ei deithiau a'i gwmni ym mhennod gyntaf ein cyfres podledu newydd.

Ganed Ferran i deulu lle roedd siarad ieithoedd tramor yn gyffredin. Anfonodd ei rieni ef i ysgol Ffrangeg lle cafodd ei fagu, yna dysgodd Saesneg, Eidaleg a Phortiwgaleg hefyd, y rhain yn ychwanegol at ei ddwy fam iaith, Catalaneg a Sbaeneg. Mewnforiodd ei dad beiriannau o Brydain Fawr, yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal, Sweden, y Ffindir a mwy o wledydd.


Yn ei dŷ, roedd teithio o amgylch y byd yn fater bob dydd. O oedran ifanc iawn roedd wedi ymweld â Ffrainc, Lloegr a'r Almaen. Roedd siarad sawl iaith yn help mawr iddo.
Ar gyfer teithio busnes mae Ferran hefyd wedi bod i ddigon o leoedd, ac er bod teithio am hamdden yn fwy deniadol iddo mae'n dweud bod teithio a gweithio busnes yn caniatáu iddo gwrdd â llawer o bobl â diwylliannau eraill ac anghenion eraill. “Cwrdd â’r bobl hynny yw’r hyn sy’n gwneud eich bywyd yn gyfoethocach mewn gwirionedd, ond nid o reidrwydd eich waled.” meddai.

Un o hoff deithiau diweddar Ferran oedd croesi anferthedd anialwch Libya, lle gyrrodd am filoedd o gilometrau heb ddod ar draws enaid, nid anifail hyd yn oed. Mae Ferran yn cyfaddef bod ganddo wendid clir dros anialwch, lle gall yr unigedd a'r anfarwoldeb ddangos i ni'n hunain pa mor fach a bregus ydym yng nghynllun y byd.

Gofynasom i Ferran esbonio'r prif wahaniaethau rhwng llywio ar y ffordd ac oddi ar y ffordd a beth yw rhai gwahaniaethau pwysig i'w hystyried wrth gynllunio taith helaeth oddi ar y ffordd.

“Gall ein holl ddyfeisiau wneud y ddau fath o fordwyo. Mae dau feddalwedd wahanol wedi'u gosod, wedi'u neilltuo'n benodol. Maent yn rhannu'r derbynnydd GPS yn unig, mae'r gweddill yn cael ei wneud mewn dwy ffordd wahanol.
Mae meddalwedd llywio ffordd fel arfer yn mynd â chi o gyfeiriad i mewn i un arall, gan eich gyrru yn syth i'r dde o'r chwith ar bob croestoriad. Nid oes ond rhaid i chi nodi'r cyfeiriad cyrchfan ac addasu eich dewisiadau. Yna dilynwch y cyfarwyddiadau yn unig.
Fel rheol, pan fyddwch chi'n gadael y tarmac, nid yw dyfeisiau llywio ffyrdd yn ddefnyddiol mwyach.

Yn y maes oddi ar y ffordd, chi sy'n penderfynu ble i fynd. Mae'r GPS yn dangos eich safle mewn map topograffig. Gallwch weld a chofrestru'ch llwybr dros y daith, gelwir hyn yn drac. Ar hyd y trac gallwch farcio pwyntiau unigol gyda diddordeb penodol, o'r enw Way Points. Gall fod yn groesffordd, unrhyw groesffordd, pont, coeden, cae gwyrdd, neu le i wersylla.

Nod llywio oddi ar y ffordd yw creu llwybr taith hyd yn oed ar fannau lle nad oes ffyrdd nac unrhyw arwyddbyst. Hyd yn oed mewn mannau agored fel yr anialwch, lle mae'n amlwg nad oes cyfeiriadau o gwbl. Gallwch chi gynllunio'ch taith, gam wrth gam, ei dynnu ar y map, nodi'r lleoedd lle rydych chi am fynd drwyddo, lleoedd i ymweld â nhw, gwersylla. Gallwch hefyd fewnforio'r llwybr i'w ddilyn, o systemau pobl eraill, hyd yn oed os nad ydych erioed wedi bod yno'ch hun o'r blaen.Mae gwybod ble rydych chi, ble rydych chi wedi bod drwyddo a ble y dylech chi fynd ar unrhyw foment, yn helpu i roi hunanhyder i chi a hefyd y cyfeiriad i ofyn am help yn y pen draw a oes angen help. “

Gwrandewch ar ein podlediad i ddysgu mwy am Ferran a hanes ei gwmni, gan gynnwys rhywfaint o wybodaeth am gynnyrch diweddaraf y cwmni, y 'Fox 7 Navigator 'sydd allan nawr.